Izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj

Tiziana Paris
Piše
Tiziana Paris, odvjetnica

Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj na poseben način urejajo določbe od 66. do 71. člena Zakona o obligacijskih razmerjih (Uradni list št. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 in 29/18, v nadaljevanju: ZOR). Z določbo 1. odstavka 66. člena ZOR je predpisano, da lahko vsak upnik, katerega terjatev je zapadla za plačilo, ne glede na to kdaj je nastala, izpodbija pravno dejanje svojega dolžnika, ki je bilo sproženo na škodo upnika. Z določbo 2. odstavka istega člena je določeno, da se smatra, da je bilo pravno dejanje storjeno na škodo upnika, če zaradi le-tega dolžnik nima dovolj sredstev za poravnavo terjatve upnika. Prav tako je s 3. odstavkom navedenega člena določeno, da pravno dejanje vključuje tudi nedoslednost, zaradi katere je dolžnik izgubil katero materialno pravico ali mu je bila povzročena materialna škoda. 

Z določili 66. člena ZOR so torej določene nujne predpostavke za uspešno izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj. Te splošne predpostavke za izvenstečajno izpodbijanje (ker pri izpodbijanju dolžnikovih pravnih dejanj govorimo o dveh primerih, in sicer izvenstečajnem izpodbijanju in izpodbijanju v stečaju) so: a) zapadlost plačila, b) insolventnost dolžnika, c) pravno dejanje dolžnika in d) oškodovanje upnika ob tem, da izpodbijanje omogoča upnikovo poravnavo. Za uspešno izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj se morajo doseči vse zgoraj navedene splošne predpostavke, skupaj z eno od posebnih predpostavk, ki so navedene z določbami 67. člena ZOR, seveda ob predpogoju, da so stranke v pravdnem postopku aktivno ali pasivno legitimirane.

Ena od zgornjih splošnih predpostavk, od katerih morajo vse biti kumulativno izpolnjene, da se lahko uspešno izpodbijajo pravna dejanja dolžnika, je seveda dolžnikovo pravno dejanje. Pod pravnim dejanjem dolžnika glede instituta izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj, je treba upoštevati vsako dejanje dolžnika, zaradi katerega se njegovo premoženje zmanjšuje v nekogaršnjo korist, ne v korist upnika, se zmanjšuje v materialnem smislu in zaradi česar dolžnik prihaja v neugoden položaj v nekem pravnem postopku, s tem da se možnosti za poravnavo njegovim upnikom zmanjšujejo ali pravno-formalno slabšajo.

Delite