Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

Tiziana Paris
Piše
Tiziana Paris, odvjetnica

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji uređeno je na poseban način odredbom članka 66.  – 71. Zakona o obveznim odnosima ('Narodne novine' broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18, dalje: ZOO). Odredbom članka 66. stavka 1. ZOO-a je propisano da svaki vjerovnik čija je tražbina dospjela za isplatu i bez obzira kada je nastala, može pobijati pravnu radnju svog dužnika koja je poduzeta na štetu vjerovnika. Odredbom stavka 2. istog članka određeno je kako se smatra da je pravna radnja poduzeta na štetu vjerovnika ako zbog nje dužnik nema dovoljno sredstava za ispunjenje vjerovnikove tražbine. Također stavkom 3. navedenog članka propisano je da pod pravnom radnjom podrazumijeva se i propuštanje zbog kojeg je dužnik izgubio kakvo materijalno pravo ili kojim je za njega nastala kakva materijalna šteta.

Dakle, odredbama članka 66. ZOO-a određene su nužne pretpostavke za uspješno pobijanje dužnikovih pravnih radnji. Ove opće pretpostavke izvanstečajnog pobijanja (budući o pobijanju dužnikovih pravnih radnji govorimo o dva slučaja i to izvan stečaja i pobijanju u stečaju jesu: a) dospjelost za isplatu, b) insolventnost dužnika, c) pravna radnja dužnika i d) postojanje oštećenja vjerovnika, time da pobijanje omogućuje vjerovnikovo namirenje. Za uspješno pobijanje dužnikovih pravnih radnji moraju se ostvariti sve navedene opće pretpostavke zajedno sa jednom od posebnih pretpostavki navedenih pod odredbama članka 67. ZOO-a, naravno uz pretpostavku da su parnične stranke aktivno, odnosno, pasivno legitimirane.

Jedna od navedenih općih pretpostavki koje sve kumulativno moraju biti ispunjene da bi se uspjehom pobijale pravne radnje dužnika jeste naravno i pravna radnja dužnika. Po pravnom radnjom dužnika u smislu instituta pobijanja dužnikovih pravnih radnji treba smatrati svaki posao dužnika zbog kojih se njegova imovina smanjuje u nečiju korist, a ne vjerovnika, materijalno se smanjuje ili zbog kojeg  dužnik dolazi u nepovoljni položaj u nekom pravnom postupku, time da se izgledi njegovih vjerovnika na namirenje smanjuju ili formalno-pravno pogoršavaju.

Podijelite