Naknada plovila namijenjenih sportu i razonodi u Hrvatskoj

Tiziana Paris
Piše
Tiziana Paris, odvjetnica

NAKNADA ZA SIGURNOST PLOVIDBE I ZAŠTITU OD ONEĆIŠĆENJA

Vlasnik strane brodice ili jahte namijenjene razonodi, sportu ili rekreaciji koja plovi i boravi u unutarnjim morskim vodama  i teritorijalnom moru Republike Hrvatske dužan je prilikom uplovljenja platiti naknadu za sigurnost plovidbe i zaštitu od onečišćenja.
Visina naknade ovisi o duljini i ukupnoj snazi porivnih uređaja jahte ili brodice.

NAKNADA ZA KORIŠTENJE OBJEKTIMA SIGURNOSTI PLOVIDBE (SVJETLARINA)

Domaće i strane jahte i brodice plaćaju naknadu za korištenje objektima sigurnosti plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske. Obveza plaćanja naknade nastaje kada plovilo uplovi u luku ili doplovi na sidrište unutarnjih morskih voda ili teritorijalnog mora Republike hrvatske. Domaće i strane brodice i jahte plaćaju godišnju naknadu, i to za tekuću (kalendarsku) godinu. Visina naknade ovisi o duljini jahte ili brodice.

NAKNADA ZA BORAVIŠNU PRISTOJBU

Vlasnik ili korisnik plovila za sebe i sve osobe koje noće na tome plovilu boravišnu pristojbu plaća u paušalnom iznosu. Plovilom u tome smislu smatra se svako plovilo duže od 5m s ugrađenim ležajevima kojim se koristi za odmor, rekreaciju ili krstarenje, a koje nije plovni objekt nautičkog turizma. Paušalni iznos boravišne pristojbe nautičari plaćanju prije isplovljavanja plovila u lučkim kapetanijama, odnosno ispostavama lučkih kapetanija, i to kada na plovilu borave i noće u lukama nautičkog turizma ili na vezu u nautičkom dijelu luke koja je otvorena za javni promet. Lučke kapetanije dužne su izdati račun o plaćenoj boravišnoj pristojbi. Visina paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare ovisi o duljini plovila i vremenskom razdoblju za koje nautičari kupuju boravišnu pristojbu. Račun za plaćenu boravišnu pristojbu uvijek se mora nalaziti u plovilu te ga je zapovjednik plovila dužan predočiti na zahtjev ovlaštene osobe.

Podijelite