Podkoncesije

Tiziana Paris
Piše
Tiziana Paris, odvjetnica

Na koji način izvršavati gospodarsku djelatnost na pomorskom dobru  ako nismo ovlaštenici koncesije?

Na ovo pitanje nije jednostavno kratko odgovoriti budući da se radi o složenoj pravnoj tematici. Nažalost zakonodavac u tom pogledu nije dao jednu konkretnu soluciju odnosno odgovor na navedeni problem već se isti može iščitati primjenjujući razne institute koje Zakon o koncesijama i detaljnije Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama predviđa. Dakle,  u ovom slučaju radi se o kompleksnoj tematici zbog koje moramo imati u vidu sve zakone koje reguliraju predmetnu materiju, a to su: 

  1. POMORSKI ZAKONIK (NN.181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19)
  2. ZAKON O KONCESIJAMA NN. 69/17
  3. ZAKON O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA (NN. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/1)

Ovlaštenik koncesije smije raspolagati koncesijom uz naravno prethodno odobrenje tijela koje mu je izdalo koncesiju.

Postoje dva načina PRIJENOSA KONCESIJE i to:

1. putem POSLOVNE SURADNJE SA trećom osobom koja bi izvršavala djelatnosti na pomorskom dobru 

Odredba iz čl. 26 Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama daje mogućnost ovlašteniku koncesije koji je dobio koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra da može sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dati na obavljanje pravnim i fizičkim osobama uz suglasnost tijela koje provodi prethodni postupak za davanje koncesije u cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra. Koncesionar je dužan osigurati da te pravne i fizičke osobe i treće osobe s kojima stupa u pravne odnose ne upotrebljavaju ili gospodarski koriste pomorsko dobro suprotno uvjetima pod kojima mu je dana koncesija (čl. 26. st. 2.). Sklapanjem podugovora nastaje samostalan pravni odnos između koncesionara i treće osobe s kojom je sklopio ugovor pa sukladno tome prava i obveze koncesionara prema koncedentu ostaju neizmijenjena.

2. putem POTKONCESIJE

Odredba iz čl. 6 Uredbe o provedbi postupka dobivanja koncesije na pomorskom dobru utvrđuje kako Koncesionar, uz odobrenje koncedenta, može dati dio koncesije u potkoncesiju pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje obrta, ako zbog organizacijsko-tehnoloških, financijskih ili drugih opravdanih razloga više nije u mogućnosti u cijelosti koristiti koncesiju.

Potkoncesije su dopuštene isključivo u području gospodarskog korištenja pomorskog dobra. Ugovor o potkoncesiji, naravno, uz odobrenje koncedenta, ovlašten je sklopiti ovlaštenik koncesije i to kada zbog objektivnih razloga nije moguće sklopiti podugovor, odnosno kada je pravni status nekretnine koja je predmet koncesije takav da nije sposobna biti objektom prava vlasništva i drugih stvarnih prava.

Potkoncesija se može dati samo radi obavljanja sporednih djelatnosti koncesije. Sukladno Zakonu o koncesijama, mogućnost davanja potkoncesije mora biti predviđena u studiji opravdanosti davanja koncesije, dokumentaciji za nadmetanje, obavijesti o namjeri davanja koncesije te ugovoru o koncesiji.

Na temelju ugovora o potkoncesiji potkoncesionar ima pravo na ostvarivanje prihoda od sporednih djelatnosti koju obavlja na području u potkoncesiji, a taj ugovor se ne smije sklopiti na rok dulji od roka na koji se sklapa ugovor o koncesiji. Posebno se ističe kako se i ugovor o potkoncesiji upisuje se u Registar koncesija. 

Podijelite